• ca
  • es

BASES

1a PARTICIPANTS

Podran participar individualment o conjuntament, emprenedors, estudiants, empresaris i persones físiques o jurídiques, amb o sense ànim de lucre que tinguin un projecte empresarial vinculat al sector de la indústria comerç i serveis nàutics, o fins i tot projectes d’activitats per a la difusió de les activitats nàutiques, el turisme i els esports nàutics.


2a PRESENTACIÓ DE PROJECTES AL CONCURS

Els concursants hauran de presentar per escrit tota la documentació que estimin convenient al domicili social del CLÚSTER NÀUTIC CATALÀ, Avgda. Reina Maria Cristina, S/N, 08004 Barcelona (Espanya), fent constar en la primera pàgina o escrit introductor que concorren al Premi CLÚSTER NÀUTIC CATALÀ als millors projectes de negoci.

S’admetrà documentació en qualsevol llengua oficial a la CE, tot i que s’agrairà que preferentment sigui emprat el català, castellà o l’anglès.
En el cas de projectes que es presentin sota pseudònims és imprescindible enviar per correu postal, juntament amb la documentació lliurada, les dades personals i contacte del participant, fent esment al projecte al qual pertanyen.

Tot projecte haurà d’anar acompanyat d’un nom d’un sobre a part on figurin com a mínim les següents dades:
• Identificació (Nom i cognoms de l’autor i, si s’escau, el pseudònim que s’utilitzi).
• Domicili i número de DNI, passaport o qualsevol altre document oficial identificatiu o NIF, en cas d’empreses.
• Manifestació expressa del caràcter original del projecte que es presenta.
• Manifestació expressa de l’acceptació de les bases del premi.
• Data i signatura original.

L’admissió de projectes es tancarà en data a determinar, però al voltant del 10 de setembre. No obstant això, el CLÚSTER NÀUTIC CATALÀ podrà admetre aquells respecte dels quals tingui constància que han estat enviats fins a tal data, sempre que es rebin en un termini que no alteri el normal desenvolupament del concurs.


3a AUTORIA, ORIGINALITAT I DIVULGACIÓ DELS PROJECTES

La presentació d’un projecte al concurs implica necessàriament l’acceptació integra i incondicional de les presents bases per part optant, així com:

  1. El consentiment de l’aspirant a la divulgació del projecte presentat en cas de resultar premiat o finalista.
  2. La garantia per part de l’aspirant, amb total indemnitat per a CLÚSTER NÀUTIC CATALÀ, de l’autoria i l’originalitat del projecte presentat, i que aquest no sigui còpia no modificació total o parcial de cap altre projecte propi o aliè.
  3. La garantia per part de l’aspirant, amb total indemnitat per a CLÚSTER NÀUTIC CATALÀ del caràcter inèdit del projecte presentat i de la titularitat en exclusiva i sense càrrega ni cap limitació de tots els drets d’explotació sobre el mateix davant de tercers, sense trobar-se sotmès a cap un altre concurs pendent de resolució.

La presentació del projecte comporta, així mateix, el compromís de no ser retirat del concurs.


4a JURAT I VOTACIÓ

El Jurat està format per un mínim de 4 membres del Comitè Executiu i / o de la Junta Directiva del CLÚSTER NÀUTIC CATALÀ, que seran designats lliurement pel president del CLÚSTER NÀUTIC CATALÀ, actuant com a portaveu seu secretari general.

El sistema d’anàlisi, qualificació, selecció i votació dels projectes presentats serà el que estableixi el CLÚSTER NÀUTIC CATALÀ. El jurat realitzarà la lectura de tots els projectes admesos a concurs, i emetrà un informe de cada un d’ells i escollirà o mínim dels tres que consideri millors, com a finalistes.

Es designaran tres finalistes que seran sotmesos a nova lectura i debat entre els membres del jurat.
les decisions del jurat, inclòs la decisió definitiva, s’adoptaran per majoria simple i totes les seves deliberacions seran secretes.

Sense perjudici del contingut de la resolució definitiva del concurs, el CLÚSTER NÀUTIC CATALÀ no respon de les opinions manifestades pel jurat o per qualsevol dels seus membres, abans o després de l’emissió d’aquell, en relació amb qualsevol dels projectes presentats.


5a PREMIS

El principal premi és el reconeixement, la difusió i les possibilitats que rebran el projectes finalistes i guanyadors. Addicionalment, per aquesta edició, i gràcies a diferents patrocinadors es lliuraran diversos premis, consistents en els productes i serveis que es detallen a l’apartat “premis”, i que en funció del seu valor econòmic podran ser objecte de declaració.

El concurs podrà ser declarat desert, en algun o tots els seus premis.

La decisió del jurat, que serà inapel·lable, es farà pública en un esdeveniment que presumiblement se celebrarà en un acte, que tindrà lloc durant el proper Saló Nàutic Internacional de Barcelona. Previsiblement, l’acte de lliurament tindrà lloc en el marc del Saló Nàutic Internacional de Barcelona de 2024 i assistiran personalitats del sector nàutic i de l'Administració Catalana.

Els premis i regals que es realitzen des d’una organització per imports superiors a 300€ PVP tenen la qualificació de retribució en espècie quedant subjectes al IRPF en concepte de guanys patrimonials per al guanyador, i essent responsabilitat del guanyador integrar-ho a la seva declaració. En el cas, d'haver-hi un premi específic per a la creació de noves empreses, el jurat podrà canviar l'atorgament dels diferents premis als tres guanyadors/es. Les dades dels participants seran eliminades a la finalització del sorteig/concurs, excepte les dades dels guanyadors del mateix, que en cas de ser un premi superior a aquets import, estarà subjecte a la retenció fiscal pertinent i a ésser notificat a Hisenda per part dels patrocinadors, segons la Llei 35/2006, de 28 de Novembre, de l’Impost sobre la Renda de les persones Físiques. El CLÚSTER NÀUTIC CATALÀ compromès amb el compliment de la Llei compartirà amb els patrocinadors les dades dels guanyadors: Nom i cognoms, DNI o passaport, i adreça complerta (Ciutat, Estat/Província, Codi postal)


6a CESSIÓ DE DRETS D’EXPLOTACIÓ

L’atorgament tant del premi com dels accèssit de finalistes No suposa que els respectius autors dels projectes guardonats facin cap tipus de cessió al CLÚSTER NÀUTIC CATALÀ, excepte pel que fa a la divulgació del concurs.


7a DEVOLUCIÓ D’ORIGINALS

Un cop adjudicat del premi no es retornaran als autors no premiats els originals presentats que seran destruïts i en cap cas es facilitarà còpia dels informes per a l’avaluació del projecte.


8a SUBMISSIÓ EXPRESSA

Per a qualsevol dubte, discrepància, reclamació o qüestió que pugui suscitar directament o indirectament amb ocasió de la interpretació i execució de les presents bases, les parts renuncien al fur propi que pogués corresponent i se sotmet expressament a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de Barcelona.

Els Premis INNOVANÀUTICA són una iniciativa del CLÚSTER NÀUTIC CATALÀ by ADIN que compta amb un ampli reconeixement i suport del sector nàutic, així com de nombroses empreses i institucions.


Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació 'aquí'

ACEPTAR
Aviso de cookies